1. Ο δικτυακός τόπος fouta.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας με επωνυμία ΡΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε (ΑΦΜ 093637117, όπου αναφέρεται από εδώ και πέρα ως “Fouta”). Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) του Fouta που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

3. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Fouta ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Fouta. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το Fouta δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

5. Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το Fouta ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Fouta ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Το Fouta δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του Fouta μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

7. Η παραγγελία από το Fouta σημαίνει ότι ο πελάτης έχει αποδεχθεί αμετάκλητα όλους τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις παρακάτω.

8. Παραγγελία και επιβεβαίωση: Οι παραγγελίες που γίνονται στο Fouta θα επιβεβαιώνονται μέσω e-mail. Οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι δεσμευτική μόνο όταν η Fouta στέλνει επιβεβαίωση παραγγελίας μετά την παραλαβή της παραγγελίας του πελάτη. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας είναι δεσμευτική για τον πελάτη, εκτός εάν αυτός / αυτή εγείρει αντιρρήσεις γραπτώς μέσα στην επόμενη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Επομένως, η Fouta δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία, θα χρεωθεί αυτόματα με ένα Τέλος Ακύρωσης τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ποσού της παραγγελίας.

9. Παραγγελίες: Η παράδοση πραγματοποιείται από τις αποθήκες του Fouta στην Ελλάδα και ο κίνδυνος για τα προϊόντα μεταβιβάζεται στον πελάτη κατά την παράδοση στον μεταφορέα, ακόμη και αν ο μεταφορέας έχει επιλεγεί από το Fouta. Δύναται μερική παράδοση παραγγελίας κατά τη διακριτική ευχέρεια του Fouta. Σε αυτήν την περίπτωση τα εμπορεύματα της παραγγελίας μπορούν να τιμολογούνται είτε μερικώς είτε εξ’ολοκλήρου. Ο χρήση των αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο μετά την πλήρη και άνευ όρων καταβολή του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα παράδοσης και ασφάλισης βαρύνουν τον πελάτη.

10. Τιμές και πληρωμές: Η Fouta θα τιμολογεί τον πελάτη απευθείας και στις τιμές που θα αναγράφονται στην προσφορά. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του κόστους παράδοσης, εξαιρουμένων των δασμών, των φόρων και οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων βάσει της χώρας προορισμού. Οι τιμές των εμπορευμάτων που έχουν ήδη παραγγελθεί μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από την Fouta με γραπτή ειδοποίηση δέκα (10) ημερών στον πελάτη, εάν υπάρχει τροποποίηση στις τιμές αγοράς, τους φόρους ή άλλα σχετικά βάρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Fouta μπορεί, εναλλακτικά, να ακυρώσει την παραγγελία κατά την κρίση του. Όλα τα προ-τιμολόγια εξοφλούνται εξ’ολοκλήρου σε μετρητά (ευρώ) πριν από την αποστολή, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής του Fouta.

11. Καθυστέρηση παράδοσης: Εάν το Fouta δεν παραδώσει εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία εντός τριών (3) ημερών από το τέλος της μεγαλύτερης χρονικής περιόδου παράδοσης. Η ευθύνη του Fouta, εάν υπάρχει, για οποιαδήποτε καθυστέρηση, περιορίζεται πάντοτε στο ποσό της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων που παραδόθηκαν με καθυστέρηση. Η κατά προσέγγιση περίοδος παράδοσης σημειώνεται στην Αποστολή & Παράδοση.

12. Ευθύνη για Ελαττωματικό Προϊόν: Αμέσως μετά την παραλαβή οποιωνδήποτε προϊόντων, ο πελάτης εξετάζει τα προϊόντα σωστά και διεξοδικά και υποβάλει γραπτώς στο Fouta το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης ό,τι παράπονα προκύψουν σχετικά με υλικές ατέλειες των προϊόντων ή έλλειψη οποιουδήποτε συμφωνημένου χαρακτηριστικού. Σε αυτήν την περίπτωση, το Fouta, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε θα παραδώσει στον πελάτη ισοδύναμο παρόμοιο νέο προϊόν εντός εύλογης προθεσμίας είτε θα πιστώσει το ποσό του αναφερόμενου προϊόντος στον πελάτη, για μελλοντικές παραγγελίες που θα γίνουν από τον πελάτη εντός των επόμενων δύο (2) μηνών και η ευθύνη της Fouta για αυτά τα προϊόντα περιορίζεται μόνο σε ένα από τα παραπάνω (π.χ. παράδοση του ισοδύναμου ποσού ή πίστωση του ποσού αξίας προϊόντων για μελλοντικές παραγγελίες). Ο πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να επιστρέψει προϊόντα στο Fouta, εκτός εάν υπάρχει ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από την Fouta και η αξία των προϊόντων που επιστρέφονται δεν μπορεί να πιστωθεί στον πελάτη. Εάν δεν υποβληθεί παράπονο εντός της παραπάνω περιόδου 14 ημερών, τότε ο πελάτης δεν έχει δικαιώματα εναντίον του Fouta σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά. Εάν ο πελάτης υποβάλει καταγγελία για ελάττωμα ή έλλειψη χαρακτηριστικού, το οποίο δεν είναι σημαντικό ή δεν οφείλεται στην ευθύνη του Fouta, τότε ο πελάτης θα επιστρέψει τυχόν έξοδα, π.χ. αμοιβές δικηγόρων, που βαρύνουν τον Fouta σχετικά.

13. Περιορισμός Ευθύνης: Η ευθύνη του Fouta για οποιοδήποτε προϊόν περιορίζεται μόνο σε κάθε περίπτωση στην αξία του εν λόγω προϊόντος, καθώς αυτή η τιμή υπολογίζεται στο σχετικό τιμολόγιο. Οποιεσδήποτε συμβουλές που ισχυρίζεται ότι έχουν παρασχεθεί από τη Fouta σχετικά με τα προϊόντα ή την αγορά τους θα θεωρούνται ότι προορίζονται μόνο ως οδηγίες και η Fouta δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτό. Η Fouta δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα οποιωνδήποτε προϊόντων για συγκεκριμένο σκοπό ή για τη συμβατότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή της επισήμανσης ή της συσκευασίας τους ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα σε οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή του πελάτη ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, στην οποία ο πελάτης σκοπεύει να προωθήσει τα προϊόντα για οποιονδήποτε λόγο, ή για τυχόν λάθη και / ή παραλείψεις σε οποιονδήποτε κατάλογο, φυλλάδιο ή άλλο έντυπο υλικό ή για οποιαδήποτε παρερμηνεία οποιωνδήποτε πληροφοριών. Ο πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι θα τηρούνται όλοι οι νόμοι και / ή οι κανονισμοί που ισχύουν κατά καιρούς σχετικά με τα προϊόντα, καθώς και την επισήμανση και τη συσκευασία τους ή ενδείξεις για εμφάνιση στα προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με τα προϊόντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το Fouta για απώλειες λειτουργίας, απώλεια κέρδους ή οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή μελλοντική απώλεια ή αρνητική ζημία για οποιονδήποτε λόγο.

14. Το Fouta δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττώματα, καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που προκαλείται από περιστάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί από το Fouta, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πράξεων πολέμου, τρομοκρατίας, κακόβουλης ζημίας, πανδημιών, πυρκαγιάς, αποκλεισμών, κινητοποίησης, εισαγωγής και / ή περιορισμούς στις εξαγωγές ή καθυστερήσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, αποκλεισμούς, έλλειψη εργατικού δυναμικού ή έλλειψη αγαθών, απεργίες, νομοθετικές πράξεις κράτους ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής, ασυνήθιστα φυσικά γεγονότα κ.λπ. ή οποιεσδήποτε περιστάσεις ανωτέρας βίας.

15. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Η παρούσα συμφωνία, οι πωλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων από το Fouta σε οποιονδήποτε πελάτη και οποιαδήποτε και όλα τα συναφή ή ανακύπτοντα θέματα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, και οποιεσδήποτε διαφορές ή οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται ή προκύπτει από την παρούσα συμφωνία, η εκτέλεση, ο τερματισμός ή η ερμηνεία του ή οποιεσδήποτε πωλήσεις διευθετούνται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια Αθηνών, στα οποία τα μέρη συμφωνούν ρητά να υποβάλουν αποκλειστικά τον εαυτό τους και την παρούσα συμφωνία.

16. Τροποποιήσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν για οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται από το Fouta σε οποιονδήποτε πελάτη και μπορούν να τροποποιηθούν γραπτώς από το Fouta ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του.

17. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε το δικαίωμα από το νόμο να χρεώνουμε ένα τέλος για την παροχή και την αλλαγή των στοιχείων, τα οποία διατηρούμε στο σύστημά μας για εσάς.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας δεν θα διαδοθούν ούτε και θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Ενδέχεται όμως να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να ζητούν τη διόρθωση, την ανανέωση, ή διαγραφή τους, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις του GDPR 2016/679, με γραπτό αίτημά τους στον διαχειριστή της ιστοσελίδας ή στο Fouta, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Επικοινωνία”.